Facebook Twitter LinkedIn

אודות קרן תקווהEnglish

קרן תקווה היא מוסד פילנתרופי ומכון חשיבה אמריקני, ששם לו למטרה לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. הקרן עושה זאת באמצעות מפעלים חינוכיים ואינטלקטואליים, בהם באים לידי ביטוי מיטב ההוגים והתורות המדיניות, המוסריות, הכלכליות שהתפתחו במהלך ההיסטוריה.

תפיסת העולם של הקרן: בהכרתה הפוליטית הקרן היא ציונית; בהשקפתה הכלכלית היא מצדדת בשוק חופשי; בתפיסתה התרבותית היא בעלת נטייה מסורתית; ומבחינה אזרחית ודתית היא דוגלת בחירות הפרט. הקרן מעודדת דיון וויכוח ערים ופתוחים בין חלקי החברה הישראלית, בין ישראל לתפוצות, ובין ההגות היהודית לעולמית.

הקרן משקיעה במגוון רחב של יוזמות בישראל, בארצות הברית וברחבי העולם, ובכלל זה תכניות אקדמיות וחינוכיות, מענקי מחקר ופרסומים.

הסמינרים המתקדמים של קרן תקווה נועדו לספק לאנשי מקצוע מצטיינים מרחבי העולם הזדמנות ללמוד רעיונות גדולים, כתבי מופת וסוגיות שעל סדר היום מפי כמה מהוגי הדעות ואישי הציבור המובילים בעולם.

הסמינרים מתמקדים בארבעה תחומי דעת: אסטרטגיה צבאית ומדינאות; כלכלה ומדיניות ציבורית; מחשבה חברתית; והגות יהודית והיסטוריה יהודית.

עד כה עסקו הסמינרים של קרן תקווה בנושאים כגון: אסטרטגיה-רבתי של ישראל ושל ארצות-הברית, דוקטרינת הביטחון הלאומי של ישראל, מדינאות ציונית: בן-גוריון ובגין, מוסר לחימה, הגות מדינית שמרנית, מסורת החירות במערב, היהודים וליברליזם, שמרנות והיהודים, עתיד המשפחה, עתיד מדינת הרווחה, רוח הקפיטליזם הדמוקרטי, כוח ומקרא, מחשבה רבנית והחוק האלוהי, מלחמה וטבע האדם, צדק אלוהי ויצירתיות אנושית בספרות היהודית, השקפת המקרא על טבע האדם, חופש הדת באמריקה, חוק וביטחון לאומי, מסורת וחופש בפילוסופיה, בתיאולוגיה ובספרות, משבר אירופה המודרנית, תבונה, התגלות והגות יהודית, ועוד.

תוכניות חינוכיות אלו מתקיימות בעיקר במרכז תקווה בניו יורק ובמרכז תקווה החדש בירושלים. אורך הסדנאות כשלושה ימים והסמינרים אורכים כשבוע עד שלושה שבועות.

פרסומי קרן תקווה הם מגוונים. קרן תקווה תומכת בשורה של פרסומים רלוונטיים, וביניהם: The Jewish Review of Books (רבעון מודפס ובו סקירות ספרים ומסות), Mosaic (מגזין מקוון בשפה האנגלית המפרסם אחת לחודש מסה רחבת יריעה על אחת הסוגיות הרעיוניות או הפוליטיות שבליבת המצב היהודי המודרני) ו-Library of Jewish Ideas (סדרת ספרים בשיתוף הוצאת הספרים של אוניברסיטת פרינסטון).