Facebook Twitter LinkedIn
 

ניו יורק

חופש הדת באמריקהEnglish

בנובמבר 3–7 2014 ,י'-י"ד בחשוון תשע"ה
שפת ההוראה: אנגלית
מועד האחרון להגשת מועמדות: 10 באוגוסט, 2014
מלגה: $1,000 (תושבי אזור ניו יורק); $2,000 (תושבי ארה”ב); $3,000 (המגיעים מחוץ לארה”ב)

fall2014-religious_freedom-thumb-200x200

מהו תפקידה של הדת בחיים הציבוריים בארצות-הברית, וכיצד אמורות קהילות דתיות להבין את חופש הדת? מראשית ימיה של ארצות-הברית, האמונה הדתית והקהילות הדתיות מילאו תפקיד חשוב ושנוי במחלוקת בעיצוב האופי הלאומי והרפובליקה האמריקנית. התיקון הראשון לחוקת ארצות-הברית קובע כי “הקונגרס לא יחוקק שום חוק בעניין מיסוּדה של דת, ולא יגביל את חופש הפולחן של שום דת”. אולם פרשנותו של רעיון זה ואופן יישומו השתנו במידה רבה במאות השנים שחלפו מאז, וייתכן שאנו עומדים בפתחה של מהפכה נוספת ביחסי דת ודמוקרטיה בארצות-הברית.

הסמינר, בהדרכתם של הרב מאיר סולובייצ’יק מ’ישיבה יוניברסיטי’ והשופט הפדרלי בדימוס מייקל מקונל מבית-הספר למשפטים בסטנפורד, יבחן את הרקע ההיסטורי של רעיון חופש הדת באמריקה, את יסודותיו הפילוסופיים, ואת הוויכוח הציבורי העכשווי סביבו. הוא ייפתח בהעלאת שורה של שאלות יסוד: האם הדמוקרטיה טובה לדת? האם היא מאפשרת פריחה של חיים דתיים רבגוניים – או שמא השוק החופשי של הרעיונות נוטה, בעיקר בעידן המודרני, להחליש את המחויבות הדתית שלנו ואת הקהילות הדתיות? האם הדמוקרטיה יכולה לשרוד ולשגשג בלי עזרתה של תשתית מוסרית המעוגנת בדת? האם ראוי שתפיסות דתיות בדבר הטוּב האנושי ימלאו תפקיד מרכזי בעיצוב המדיניות הציבורית והתרבות הלאומית?

לאחר חידוד השאלות הללו והרחבת היריעה בהן, הסמינר יתמקד במספר מחלוקות פוליטיות ומשפטיות שהתגלעו בצומת שבין הפוליטיקה הדמוקרטית וחופש הדת בארצות-הברית: ויכוחים על חוקי הנישואים, על מימון בתי-ספר דתיים בכספי ציבור, על מדיניות בריאות וביטוח ועל אימוץ ילדים. לאורך לימוד הסוגיות הללו יצטרפו אלינו מומחים ועורכי-דין המעורבים בוויכוח הציבורי סביבן, ואנו ננסה להגדיר את חלופות המדיניוּת ואת הבדלי ההשקפות שנפגוש.
תשומת לב מיוחדת נקדיש גם למשמעותו של חופש הדת ליהודים וליהדות, ולשאלה הכללית יותר כיצד אמורות קהילות מיעוט דתיות לחשוב ולפעול במציאות האמריקנית בת-זמננו.

הסמינר יתקיים במרכז תקווה שבלב מנהטן, ניו יורק (165 East 56th Street). הפעילות תתקיים מיום שני ועד יום שישי לאורך היום, ולעתים תידרש נוכחות המשתתפים גם בערבים. ביום שישי הפעילות תסתיים בשעה מוקדמת יותר.