Facebook Twitter LinkedIn
 

ירושלים

יתרון הלאומיותEnglish

בדצמבר 8-12 2014 , ט"ז-כ' בכסלו תשע"ה
שפת ההוראה: אנגלית
מועד האחרון להגשת מועמדות: 10 באוגוסט, 2014
מלגה: $2,000 (תושבי ישראל); $3,000 (המגיעים מחוץ לישראל)

fall2014-nationalism-thumb-200x200

האם גאווה לאומית היא מקור לשמחה או לדאגה? האם “אינטרס לאומי” הוא רעיון אצילי? האם יש עתיד ללאומים? האם מן הראוי שיהיה להם עתיד? או שמא העולם צועד לקראת עידן חדש של בינלאומיות קוסמופוליטית, אידיאולוגיות על-לאומיות ושבטיות תת-לאומית? האם אפשר לשכוח בקלות היסטוריות לאומיות מושרשות? האומנם רצוי שהן תישכחנה?

הסמינר, בהדרכתו של ד”ר ויליאם קריסטול, עורך ה-Weekly Standard ומן האינטלקטואלים הציבוריים הבולטים בארצות-הברית, יבחן את השאלות המדיניות והמוסריות הנוגעות ללאומיות ולמדינות הלאום. תחילה נתוודע לטיעונים בזכות הלאומיות ונגדה, בעקבות כמה מכתבי המופת של ההגות המדינית המודרנית. לאחר מכן נתבונן מקרוב בשלושה “משטרים” – אירופה, אמריקה וישראל המודרנית – בעזרת מבחר כתבים קלאסיים, נאומים ומקרי מבחן.

אירופה מציגה את הרעיון המוסרי והפוליטי השליט בתקופתנו, “זכויות האדם”, בצורתו המתקדמת ביותר. לטענתה, האיומים המסוכנים ביותר על זכויות האדם – טרור ושאיפות אימפריאליות, קיצוניות דתית, אסונות טבע, כשלי שוק – אינם נעצרים בגבולות לאומיים. בתפיסה זו, אין במסגרת מדינת הלאום כדי לערוב לזכויות האדם, ויתרה מכך, עודף גאווה לאומית הוא איום על האידיאל החדש של היחיד החופשי, הריבוני והקוסמופוליטי. את הלאום צריך אפוא להחליף גוף ממשל מרכזי שיהיה גדול דיו להגן על האזרחים הגלובליים מפני האיומים הגלובליים.

שונים הדברים בארצות-הברית. האידיאלים של החירות האוניברסלית והזכויות הטבעיות משתלבים שם עם אמונה באופי יוצא-הדופן של האומה האמריקנית ובאחריות המיוחדת המוטלת עליה. האם העוצמה האמריקנית משרתת את האינטרסים של הסדר העולמי? האם האמריקנים מאמינים שהם אומה יוצאת דופן, או מעדיפים להיות עם ככל העמים?

שאלת הלאומיות מקבלת משמעות מיוחדת בישראל, המדינה היהודית היחידה. הציונות היא צורה של לאומיות, והקמת מדינת ישראל היא מימושה של כמיהה בת אלפי שנים לחידוש הריבונות של עם ישראל בארצו. ועם זה, תקומת המדינה הייתה בחלקה גם תגובה למלחמת העולם השנייה ולשואה שהמיטה על יהדות אירופה. בעוד אדריכליו הרעיוניים של האיחוד האירופי מאמינים שההתארגנות הלאומית גורמת לאלימות ועומדת כמכשול בדרך לעולם הרמוני יותר, אדריכליה הרעיוניים של מדינת ישראל מאמינים בהיפוכו של דבר: שרק מדינה המוקדשת להגנתו של העם היהודי תוכל להבטיח את רווחתו ואת שגשוגו.

בהצטרפן יחד, סוגיות בוערות אלו מזמינות אותנו לחשוב על משמעותם העמוקה של החיים הפוליטיים ועל טבעם האמתי, ומחזירות אותנו שוב ושוב אל ההוגים הגדולים ואל כתבי המופת המאירים את בעיות הפוליטיקה בבהירות ועוצמה.

הסמינר יתקיים בבית אביחי שבמרכז ירושלים (המלך ג’ורג’ 44). הפעילות תתקיים מיום שני ועד יום ששי לאורך היום, ולעתים תידרש נוכחות המשתתפים גם בערבים.

סמינר זה מתקיים בשיתוף פעולה עם קרן הרטוג – www.hertogfoundation.org.