Facebook Twitter LinkedIn
 

ליברליזם, שמרנות וציונותEnglish

ניו-יורק, 14 עד 18 בנובמבר 2016

מנחים: פיטר ברקוביץ ועשהאל אבלמן

מלגות: 1,000 דולר לתושבי אזור ניו-יורק; 2,000 דולר לתושבי ארצות הברית; 3,000 דולר לבאים מחוץ לארצות הברית

מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

200x200_libconzionהאם הציונות היא רעיון מהפכני, או שיבה אל מורשת עתיקה? בין חוזי הציונות המודרנית היו שתיארו אותה כמהפכה פרוגרסיבית, והיו אחרים שבעיניהם היא הייתה מיזם שמרני של השבת עטרה ליושנה. ציונים פרוגרסיבים דיברו מתוך אידיאליזם אוטופי ושאפתנות סוציאליסטית על “היהודי החדש” שהשתחרר מהניוון הגלותי ומחרפַּת העיירה. ציונים שמרנים, לעומתם, העלו על נס את חידוש הלאומיות היהודית והגשמת החלומות העתיקים, וראו את חידוש החופש הריבוני בארץ אבותיהם כמקור לזקיפות קומה יהודית. הם שילבו את הנשיאה בנטל המסורת עם ריאליזם מפוכח בתחומי הביטחון והכלכלה. צאצאיהם של הזרמים הללו הם השמאל הפרוגרסיבי והימין השמרני בישראל של זמננו.

בארצות הברית ובאירופה, פרוגרסיבים ושמרנים אינם רואים את ישראל עין בעין. אלו ואלו מוצאים במורכבות הישראלית הדים למחויבויות האידיאולוגיות שלהם. מורכבות זו של המציאות הישראלית היא פרי הכפילות שבתשתיתה של ישראל, המגשימה אידיאלים אוניברסליים וגם לאומיים. הדבר ניכר כבר במגילת העצמאות. היא מבטיחה שמדינת ישראל “תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין”, אך במקביל מדגישה את היות מדינת ישראל ביתו של העם היהודי ואת נביעתה הישירה של מדינת ישראל מההיסטוריה היהודית ומהאמונה היהודית.

בסמינר מתקדם זה נתחקה אחר תולדות ההישג הציוני ונלמד מבחר כתבים ציוניים – כל זאת על רקע המסורות הפוליטיות הליברליות והשמרניות של המערב.

הצטרפו אל הפילוסוף המדיני איש מכון הובר פיטר ברקוביץ ואל היסטוריון הרעיונות איש מכללת הרצוג עשהאל אבלמן, ויחד נבחן את יסודות המסורת הפוליטית הישראלית, את משמעותם הייחודית של ימין ושמאל בה, ואת הסיבות לתפיסות השונות של ישראל בימין ובשמאל במערב. כיצד ראוי שהתנועה הלאומית היהודית תארגן את המדינה היהודית שבנתה בארץ ישראל ותבצר את דבקותה בזכויות כל אזרחיה? מה יש למסורת הליברלית ולמסורת השמרנית לומר על אתגרי המדיניות המיוחדים לישראל?

משתתפי עבר בסמינרים מתקדמים של תקווה לא יתקבלו לסמינרים של סתיו 2016, אך הם יכולים לבקש להגיע כשומעים חופשיים.