Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

Join the Tikvah Community

להגשת מועמדות

חכמתכם ובינתכם

סמינר לגברים חרדים
מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי י”ב אלול תשע”ט – 12.9.2019

תכניות הקיץ של קרן תקווה

סמינרים לסטודנטים בנושאים:  כלכלה, משפטים וציונות
מועד אחרון להגשת מועמדות: יום שלישי 30 באפריל 2019, כ”ה ניסן תשע”ט