Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

כלכלה וחירות: בחינה של יסודות השפע

תכניות הקיץ של קרן תקוה       16—27 באוגוסט, 2015

תיאור


בישראל של המאה ה-21 כבר ברור לכלל הציבור: על שתי רגליים של מדיניות ממשלתית קמה ועומדת מדינה – בטחון וכלכלה. השילוב של ההצלחה הישראלית בייצוב המצב הביטחוני עם העלייה הדרמטית ברמת החיים בישראל, הוביל להעלאת המודעות לסוגיות כלכליות. הישראלים החלו לדון ולחשוב בנושא שהוזנח בשיח הציבורי במשך שנים ארוכות: איכות חייהם. סוגיות כלכליות נמצאות היום בלב הדיון הציבורי ובפוליטיקה, והשיח מתעשר בזכות הפולמוס סביב נושאים כיוקר המחיה, שכר מינימום, דיור ציבורי, ועוד.

150x150-econהחברה הישראלית, אם כן, מעוניינת לעסוק במדיניות כלכלית וחברתית. יותר מאי פעם היא תוהה על האופן שבו ממשלה יכולה – או לא יכולה – לפתור אותן. המדיניות החברתית-כלכלית של הממשלה נבחנת היום באופן ביקורתי, ולא נפקדות מן השיח שאלות ודילמות מוסריות רלוונטיות.

אבל האם אנו שואלים את השאלות הנכונות? האם אנו מודעים להקשרים הרחבים יותר של הדיון הכלכלי? מה מבטיח לנו שהדיון הציבורי יישא פירות מועילים? כדי לבחון סוגיה באופן ביקורתי, יש לדון בה באופן היסטורי, השוואתי ורציונלי. וכאן מסתמנת נקודת חולשה של הדיון הכלכלי-חברתי בישראל. אנו יודעים מה אנו רוצים, אולם איננו לומדים די הצורך את התהליכים שאפשרו ומאפשרים לדרישותינו להתגשם. איננו חושבים מספיק על ההיסטוריה הכלכלית שיצרה את השפע המערבי. איננו דנים כמעט בקשר שבין כלכלה מצליחה למשטר וממשל מסוימים. ואיננו מנסחים באופן מושכל את העקרונות המנחים צמיחה כלכלית – בעבר במערב וכיום אצל ענקים כלכליים חדשים שמצטרפים למשחק, כסין והודו.

במילים אחרות, הדיון הכלכלי-חברתי בישראל לוקה בחסר. הוא מסמן מטרות, אבל לא מעמיק בתהליכים. הוא שוכח שלכל פעולה כלכלית יש צד חיובי וצד שלילי. הוא מזניח את תגובות הנגד שיש לכל מהלך כלכלי, ואת התוצאות הלא צפויות. הוא מזניח הקשרים רלוונטיים רבים. העיסוק בכלכלה מתאפיין במעין אמפיריות-יתר מקצועית בחוגים לכלכלה, וברטוריקה מרשימה אך מנותקת מן העובדות מחוץ להם.

image001הסמינר “כלכלה וחירות – בחינה של יסודות השפע” בא להשלים ולאזן את תמונת-מצב זו. בסמינר נדון, בעזרתם של טובי המומחים, בעקרונות הכלכלה המודרנית הליברלית, כפי שעוצבו על-ידי הוגים מרכזיים כאדם סמית’ ופרידריך האייק. נבחן את כלכלת העולם ואת כלכלת ישראל. ננתח מקרי מבחן, ונדון במדיניות הישראלית המיטבית. נלמד על שווקים והאופן שבו הם פועלים. נדון במגוון סוגיות רלוונטיות, מוסריות ופוליטיות. ננסה לאפיין את האופן שבו יש לנסח מדיניות כלכלית, ולהעמיק בהבנתם של תהליכים כלכליים וחברתיים.

את הסמינר יוביל ד”ר רן ברץ, ויעבירו בו סמינרים שבועיים ד”ר סמואל גרג, מומחה לכלכלה פוליטית וראש מחלקת המחקר במכון אקטון בארה”ב, ודב זיגלר, מומחה לניתוח וייעוץ כלכלי. בנוסף ירצו בו מיטב כלכלני ישראל, וכן אנשי עסקים וממשל בולטים.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 14 באפריל, 2015.