Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

מלחמה, אסטרטגיה ועתיד המזרח-התיכון

תכניות הקיץ של קרן תקוה       16—27 באוגוסט, 2015

תיאור


הסמינר “מלחמה, אסטרטגיה ועתיד המזרח-התיכון” יארך שבועיים. בשבוע הראשון נבחן, יחד עם וַאנס סרצ’וק, את הגורמים למלחמה ולשלום ובאסטרטגיות שנוקטות מדינות ביחס אליהם. בהרצאותיו יסקור סרצ’וק את הגישות קלאסיות להבנת התנהגותן של מדינות, תוך התמקדות במסורת הריאליסטית.

940x400-warהריאליזם תופס את הזירה הבינלאומית כמערך הובסיאני במהותו, שבו הנורמות המרכזיות הן עימות ותחרות. על-פי תפיסה זו, השלום הוא רק היעדר זמני של עימות, המשתרר כאשר יש מאזן כוחות בין צדדים מתחרים או כאשר יש לשחקן אחד הגמוניה. תיאוריות חלופיות של היחסים הבינלאומיים רואות את הזירה הזו כקהילה, שהנורמות שלה מבוטאות בחוק הבינלאומי ובארגונים הבינלאומיים. איכות “חברתית” זו של החיים הבינלאומיים מונעת התנהגות קיצונית של מדינות, מרככת עימותים ויוצרת בסיס לשלום מתמשך.

יחד עם סרצ’וק נעמוד על המתח שבין הריאליזם לבין התפיסות היריבות בעזרתם של מקורות קלאסיים, מכתבי תוקידידס ועד קיסינג’ר.

דיוני השבוע הראשון ישמשו כנקודת זינוק לחלקו השני של הסמינר, שבו נעיין במדיניותה של ארצות-הברית במזרח-התיכון. הסכסוך הערבי-ישראל ישמש את מנחה השבוע השני, מייקל דוראן, לבחינתן של האסטרטגיות האמריקניות באזור מאז מלחמת-העולם השנייה, המהוות סדרה של תנודות בין ריאליזם ואידיאליזם.

פ150x150-iranקידי הממשל האמריקני נחלקים מזה שנים רבות לשתי אסכולות: אלה הרואים את ישראל כגורם מערער יציבות ואלה הרואים בה נכס. בעיני האסכולה הראשונה, שחשיבתה מושרשת עמוקות בגישה האידיאליסטית ליחסי-חוץ, הסכסוך הערבי-ישראלי הוא בעיית הליבה במזרח-התיכון, ויישובו הוא המפתח להבטחת האינטרסים האמריקניים באזור כולו. “אם נצלח לפתור את הבעיה הפלסטינית”, אומרים שם, “מצבנו במזרח-התיכון ישתפר באורח דרמטי”. בעיני האסכולה האחרת, הריאליסטית יותר, הסכסוך הוא רק בעיה אחת מרבות, ולאו דווקא החשובה בהן.

מתוך בחינת התנודות בין שתי האסכולות נשאל מדוע כל נשיא סבור כי קודמיו שגו בהבנת חשיבותו האסטרטגית של הסכסוך הערבי-ישראלי. תשומת-לב מיוחדת ניתן למתאם בין שינויים במדיניות המזרח-תיכונית לבין שינויי אסטרטגיה רחבים יותר של ארצות-הברית.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 14 באפריל, 2015.