Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

ציונות: מגלות לתחייה

תכניות הקיץ של קרן תקווה | 13 באוגוסט – 24 באוגוסט

תיאור


יש הרגילים לספר את תולדות הציונות כסיפור הצלחה, כביכול הייתה זו תנועה שעשתה חיל מראשית דרכה. על פי התפיסה המקובלת, הרעיון הציוני נמשך כקצה חוט מפקעת היהדות והיה מעין פתרון מובן מאליו לתהליכים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים האדירים שהתחוללו במאה ה-19 באירופה.

אלא שיש גם סיפור אחר של הציונות, הפוך בתכלית. זהו סיפור טרגי של מרידה, מאבק,150x150-zion-150x150 הישרדות וכישלונות רבים. זהו סיפורה של חתרנות דתית, חברתית, לאומית ופוליטית של קבוצת מיעוט שולית בעם היהודי. זוהי פרשיה היסטורית שבמרכזה קבוצה קטנה,
תקיפה ומרדנית, בעלת רעיונות שנתפסו כהבלים מסוכנים אשר כמותם כבר ידעה היהדות בעבר. מיעוט זה, אם לא הוחרם, בוודאי זכה להתעלמות רבתי מרוב העם היהודי. זהו סיפור של שינוי ועל שאיפות שחייבות היו להיראות כבלתי-אפשריות – לא רק לנוכח אתגרי השעה של אותו זמן, אלא גם בתוך העם היהודי פנימה.

היום אנו יודעים: הציונות צדקה, ולמרות הכל ונגד כל הסיכויים היא הצליחה. אבל יחד עם הצדק וההצלחה נולד נרטיב ציוני-יהודי חדש, נרטיב של מנצחים. בנרטיב הזה הדילמות מודחקות. המאבקים הפנימיים מוצנעים, צדקת הדרך ידועה מראש, והגשמת התהליך מצטיירת כטבעית ומתבקשת. ברצוננו לחזור למקורות, ומטרתנו היא לבחון ולהבין את הציונות על רקע המציאות ההיסטורית של ייסודה, בלי לייפות ובלי לכחד.

ברצוננו לשאול את כל השאלות הקשות:jabotinsky-150x150
מה הייתה משמעותה של הגלות בחיי העם היהודי? מה ניתן לומר על מערכת הקשרים שבין עם ישראל לארצו לאורך שנות הגלות? מה אירע ליהודים כאשר החל העידן המודרני בעולם המערבי? מדוע הייתה הציונות תנועה חילונית מעיקרה? מדוע הייתה הציונות תנועת שוליים בעם היהודי? מדוע רוב העם היהודי והנהגתו הרבנית שללו את הציונות מכול וכול – הן מבחינה חברתית-פוליטית, והן מבחינה דתית? מה ניתן לומר על השואה לנוכח עלייתה של הציונות ותקומתה של מדינת ישראל? והאם היהדות והציונות הן שני פנים של תופעה היסטורית אחת, או שתי מתחרות הנאבקות על ליבו של העם היהודי?

לאחר שנבחן שאלות היסטוריות אלו לעומק נעבור לעסוק גם במדינת ישראל בהווה ובעתיד. נבחן מה משמעותה של הלאומיות המודרנית לעם היהודי ולמדינתו, ומתוך כך נדון בסוגיות מרכזיות בחיים הכלכליים, הביטחוניים והתרבותיים של מדינת ישראל.

ההרשמה נסגרה