Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינר "חכמתכם ובינתכם" חורף תש"פ

משרדי תקווה, ירושלים | ו' חשון – כ"ז אדר תש"פ

 

אודות קרן תקווה

קרן תקווה היא מוסד פילנתרופי ומכון חשיבה ששם לו למטרה לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. הקרן עושה זאת באמצעות מפעלים חינוכיים ואינטלקטואליים, בהם באים לידי ביטוי מיטב ההוגים והתורות המדיניות, המוסריות, הכלכליות שהתפתחו במהלך ההיסטוריה. תפיסות העולם של הקרן – כולל תחומים כגון כלכלה, לאומיות, מוסר ציבורי, משפחה, משפט, וצבא הביטחון – הן שמרניות.

 

המחלקה החרדית

הקרן מפעילה מגוון סמינרים בישראל ובארה”ב המיועדים לגברים חרדיים או לנשים חרדיות, כאשר מטרת הסמינרים היא לעסוק בתחומי הקרן השונים, תוך שילוב עיון תורני / חברתי מתוך פרספקטיבה חרדית. הקרן מכירה בחשיבות של הציבור החרדי עבור העם היהודי בכלל ומדינת ישראל בפרט, ורואה את ההשקעה בציבור זה חלק מרכזי מתוך פעילותה. הקרן אף סייעה בהקמת כתב-העת “צריך עיון”.