Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינר "חכמתכם ובינתכם" חורף תש"פ

משרדי תקווה, ירושלים | ו' חשון – כ"ז אדר תש"פ

לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות במייל לכתובת seminarinfo@tikvahfund.org או להתקשר לטלפון 3934 02-590.