Ivrit Facebook Twitter LinkedIn

סמינר "חכמתכם ובינתכם" חורף תש"פ

משרדי תקווה, ירושלים | ו' חשון – כ"ז אדר תש"פ

תיאור


סמינר “חכמתכם ובינתכם” שע”י קרן תקווה

 

כלכלה, לאומיות ומדע המדינה במבט תורני

 

תאריכים: ח’ חשון – כ”ט אדר תש”פ (6.11.2019 – 18.3.2020)

הסמינר יתקיים בימי רביעי בערב, בשעות 22:00-17:30.

מלגה: 6,000 שקל

התכנית מורכבת ממפגשים שבועיים שיימשכו לאורך כארבעה חודשים בחורף תש”פ, ותכלול מספר יחידות לימוד בענייני מדע המדינה, כלכלה, לאומיות, וסוגיות נוספות.

התכנית תקנה למשתתפים ידע בסיסי אך מעמיק בנושאים מרכזיים הנוגעים לחיים המודרניים של הפרט והכלל. נושאים אלה ייבחנו גם מתוך תפיסה יהודית-תורנית, על פי הוגים ופוסקי ההלכה לדורותיהם. עם התפתחות תחומים אלו בעת החדשה, ולאור האתגר המתחדש של מסגרת יהודית מדינית שבתוכה אנו חיים, נוצר צורך לעיון מחודש בסוגיות השונות.

התכנית תעסוק אפוא בשאלות גדולות ורחבות אלו, ובעיון התורני הרלוונטי להן. העיסוק במדע המדינה יעניק הקדמה כללית לתפיסות המכוננות את העולם המודרני, ויעסוק בעקרונות החירות והמתח ביניהם לבין עיקרון האחריות. ביחידת הכלכלה נדון בנושאים כמו הגדרת השוק החופשי ומשמעו, מדיניות רווחה ומיסוי, והקשר בין המסורת הליברלית לבין מדיניות כלכלית. ביחידת הלאומיות נעסוק בסקירה היסטורית של שורשי הלאומיות, ובהעמקה במושג הלאום והשלכותיו. יחידה נוספת תעסוק בכמה סוגיות במדע המדינה, כגון משפט ותורת משפט, דת ומדינה, תמורות במשפחה המודרנית, ועוד.

העיסוק בנושאים אלו מעלה מיד סוגיות תלמודיות שונות: הסדרים כלכליים במסגרת קהילה הנידונים במסכת בבא בתרא, עיקרון הפרדת הרשויות המצוי במסכת סנהדרין, וכן התייחסותם של הוגים לדורותיהם להיבטים שונים של יחסי דת ומדינה, מקומו של הפרט כיחיד במסגרת העם היהודי, ועוד. תרגום מושגים אלו למציאות ימינו דורש עמל והשקעה מרובים.

המפגשים יתקיימו במשרדי קרן תקווה (רחוב אהליאב 5, ירושלים) בימי שני בערב. התכנית תכלול הרצאות מפי טובי המרצים בתחומם, ודיונים בתוך הקבוצה. כן יתבקשו המשתתפים לכתוב עבודה עצמאית.

סגל התכנית: יהושע פפר; גולן להט; משה קופל; עמיעד כהן; רן ברץ; חיים נבון; ועוד.

למי מיועד הסמינר?

התכנית פתוחה לגברים חרדים בלבד.

מועד אחרון להרשמה: יום חמישי י”ב אלול תשע”ט (12.9.2019)