Facebook Twitter LinkedIn
 

ירושלים

התנ”ך והמצוינות היהודיתEnglish

בנובמבר 30 – בדצמבר 4 2014 , ח'-י"ב בכסלו תשע"ה
שפת ההוראה: אנגלית
מועד האחרון להגשת מועמדות: 10 באוגוסט, 2014
מלגה: $2,000 (תושבי ישראל); $3,000 (המגיעים מחוץ לישראל)

fall2014-hebrew_bible-thumb-200x200

בחידון התנ”ך, ביום העצמאות האחרון, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהתנ”ך הוא “היצירה הגדולה והמופלאה ביותר שהשפיעה על כלל התרבות האנושית”. לצד ההצבעה על חשיבותו האוניברסלית של ספר הספרים, הוא הדגיש את משמעותו המיוחדת לעם ישראל ואת ההשפעה המעצבת שיש לו על הנפש היהודית. התנ”ך, אמר נתניהו, “נותן את סיפור חיינו, נותן את מורשת אמונתנו, נותן תפילות לגאולתנו”.

ואכן, התנ”ך עיצב את אישיותם ואת חזונם של אישים יהודים דגולים בעידן המודרני, בתחומי הפוליטיקה, הדת, הפילוסופיה והספרות. הסמינר, בהדרכת חוקר מחשבת ישראל ד”ר מיכה גודמן, יתמקד בדמויותיהם של שורת אישים בני המאה-העשרים, ביניהם דוד בן-גוריון, ש”י עגנון, לאו שטראוס והרב יוסף דב סולובייצ’יק, ויבחן כיצד תרמה השתקעותם בלימוד התנ”ך לעיצוב תפיסת עולמם. סביב כל אישיות נלמד קטעים מקראיים שהשפיעו עליה, לצד מאמרים, סיפורים ועובדות שיפיחו חיים במשנתה ובהישגיה.

במעגל הרחב יותר, הסמינר יבחן את רעיון המצוינות האנושית עצמו: מהי התגלמותם המיטבית של חיי האדם? מהן האפשרויות הנעלות ביותר? האם יש מתח בין הצורות השונות של המצוינות האנושית – כגון המצוינות העיונית, המנהיגותית, האמונית והספרותית? כיצד נוכל לבחור את החיים הטובים ביותר שראוי לנו לחיות? בחוקרנו שאלות אלו, נתהה גם אם יש ליהדות תפיסה ייחודית של מצוינות וגישה מובחנת כלפי פוליטיקה ופילוסופיה, עבודת אלוהים ויצירתיות, היכולות לכוון את עתידה של הציוויליזציה היהודית.

הסמינר יתקיים בבית אביחי שבמרכז ירושלים (המלך ג’ורג’ 44). הפעילות תתקיים מיום ראשון ועד יום חמישי לאורך היום, ולעתים תידרש נוכחות המשתתפים גם בערבים.