Facebook Twitter LinkedIn
 

היהדות והחופשEnglish

ניו-יורק, 12 עד 16 בספטמבר 2016

מנחים: יורם חזוני, רות וייס, ומאיר י’ סולובייצ’יק

מלגות: 1,000 דולר לתושבי אזור ניו-יורק; 2,000 דולר לתושבי ארצות הברית; 3,000 דולר לבאים מחוץ לארצות הברית

מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

200x200-judaismandfreedom5מה יכולה המנהיגות היהודית בישראל ובתפוצות לשאוב מרעיון החופש במקרא? מה ירוויחו המדינות המודרניות במערב מגילוי מחודש של מורשת זו, שהשפיעה רבות על עיצובן במאות קודמות?

התורה והחופש נולדו יחד, כאשר משה אמר לפרעה “שלח את עמי ויעבדוני במדבר”. אמירה זו של משה רבנו עשויה להתפרש כטענה שהתורה והחופש הם יריבים, לא תאומים: החופש משעבוד מצרים נועד להכניס את העם לעבדות חדשה, עבודת האלוהים. אולם חז”ל לימדונו כי “אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה” (משנה, אבות ו, ב). מה עומד מאחורי טענה זו? ומה היא אומרת על חברה השואפת לחירות בלי תורה?

בהנחיית הפילוסוף הפוליטי יורם חזוני נבחן את מושג החופש לגלגוליו במקרא ובמסורת ישראל, ונשווה בין מושגי החופש היהודיים לבין מושגי האוטונומיה והזכויות הליברליים המודרניים. כפתח-דבר עניין בהיבטי יסוד של השקפת העולם המקראית, ובתוכם עמדתם של נביאי ישראל על הטוב ועל הקדוש, על טבע האדם וטבע המדינה, על מלוכה, מדינה ואלוהים. רעיון הברית בין אלוהים לאדם, מן החידושים הגדולים של המקרא, יילמד לאור מערכת רעיונית זו, ויתגלה כמפתח להבנת תפיסת התורה בדבר החופש הראוי לבני האדם שנבראו בצלם אלוהים.

במקביל לעיוננו במשמעות החופש ביהדות, נחקור מקרי-מבחן היסטוריים של חוויית החופש היהודית. הרצון לחיות חופשיים מדיכוי, להיות בעלי זכויות אזרחות שוות, ובהמשך גם להיות אזרחים במדינה עצמאית, הוא הכוח המניע של ההיסטוריה היהודית המודרנית – המהווה אפוא, מבחינה מסוימת, סדרה של ניסויים בחֵירוּת, שתוצאותיהם בלתי-צפויות. דרך משקפי הספרות והמשפט, ההיסטוריה והפוליטיקה, ידריכו אותנו הפרופסור בדימוס מהרווארד רות וייס והרב מאיר סולובייצ’יק מישיבה יוניברסיטי ומקהילת שארית ישראל בנתיבי חוויית החופש היהודית באירופה ובאמריקה. על יסוד הבנה מקומה של החירות בעיצוב העבָר היהודי, נדון ביחסים בין יהדות לחופש בעידן החדש, נטול הוודאות, העומד בפתחנו.

משתתפי עבר בסמינרים מתקדמים של תקווה לא יתקבלו לסמינרים של סתיו 2016, אך הם יכולים לבקש להגיע כשומעים חופשיים.