Facebook Twitter LinkedIn
 

הברית היהודית-נוצרית: עבר, הווה ועתידEnglish

ניו-יורק, 5 עד 9 בדצמבר 2016

מנחים: מאיר סולובייצ’יק ורוברט ניקולסון

מלגות: 1,000 דולר לתושבי אזור ניו-יורק; 2,000 דולר לתושבי ארצות הברית; 3,000 דולר לבאים מחוץ לארצות הברית

מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.5.2016

200x200-jewsandchristiansעוד מראשיתה של ארצות הברית עוצבו החיים בה בידי נוצרים ויהודים. האמונה הנוצרית והאידיאליים הנוצריים עמדו תמיד במרכז זהותה התרבותית והאזרחית של ארצות הברית – ובתוכם הרעיון היהודי במקורו של כינון אומת מופת. גם בעידן החילוני שלנו, משקעי הנצרות מורגשים היטב בערכי החופש והאחריות בארצות הברית, בתפיסת הדת והדמוקרטיה בה, ואפילו, לעתים, במדיניות הממשלתית. לרוב אורך הדרך, היהודים שגשגו בחברה נוצרית-בעיקרה זו; ואף כי סלידה מיהודים וחשדנות כלפיהם לא נעדרו מאי-אילו מגזרים בנצרות האמריקנית, בייחוד בתקופות קודמות, אפשר לומר על דרך ההכללה שיהודי ארצות הברית זכו ליחס של סובלנות וידידות מצד החברה הנוצרית הסובבת.

מאז תקומתה של מדינת ישראל היא נהנית מתמיכתם הנלהבת של רבים מבין הנוצרים האמריקנים. בעיניהם, צידודה של ארצות הברית בישראל הוא אידיאל דתי ואחריות פוליטית. הציונות הנוצרית פורחת בארצות הברית. היא יונקת מתמהיל של הערצה להישג היהודי שבכינון הריבונות המחודשת, חשבון-נפש תיאולוגי על העבר האנטי-יהודי של הנצרות, ותקוות גאולה נוצריות. אולם בקרב הנוצרים האמריקנים יש גם מגזר גדל והולך המגלה ספקנות כלפי הציונות, ואשר זיקתו למדינה היהודית איתנה פחות.

סמינר מתקדם זה יבחן את מערכת היחסים היהודית-נוצרית בארצות הברית מזוויות רבות: מה מצב הברית היהודית-נוצרית בימים אלה של קריסה חברתית ורפיון ידיים פוליטי בארצות הברית? מה אפשר לעשות כדי לחזק שותפות מוסרית ופוליטית זו ולהעמיקה, תוך שמירה על ההבדלים התיאולוגיים בין האמונה היהודית לבין האמונות הנוצריות? מהו יחסם של מגזרים שונים בעולם הנוצרי האמריקני כלפי עם ישראל ומדינת ישראל, ומה חושבים מגזרים שונים ביהדות ארצות הברית על הנוצרים האמריקנים? מה יכולים יהודים ונוצרים ללמוד זה מזה, ולתרום זה לזה, כשותפים ממשיכי-מסורת בעידן חילוני?

התיאולוג הרב מאיר סולובייצ’יק ומנהל מיזם פילוֹס רוברט ניקולסון יאירו לנו באור היסטורי את הממדים המוסריים, התיאולוגיים, התרבותיים והפוליטיים של יחסי יהודים-נוצרים כיום. באילו סוגיות נחוצה התקרבות יהודית-נוצרית? מאילו בחינות יישארו הנוצרים והיהודים זרים זה לזה תמיד? האם הצומת ההיסטורי הנוכחי, שבו נתונות אמונות היהדות והנצרות לאיום כפול, מצד החילוניות הפוסט-מודרנית ומצד האסלאם הרדיקלי, מציין עידן חדש ביחסי יהודים-נוצרים?

משתתפי עבר בסמינרים מתקדמים של תקווה לא יתקבלו לסמינרים של סתיו 2016, אך הם יכולים לבקש להגיע כשומעים חופשיים.